Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 20.06.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, гр. София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Изследване на бентосните диатомейни съобщества във временно пресъхващи реки на Южна България и приложението им за оценка на екологичното състояние“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология”)

на Цветелина Ясенова Ишева

редовен докторант в отдел „Водни екосистеми”, ИБЕИ–БАН

Научен ръководител: проф. д-р Йордан Узунов
Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Иванов

Заседанието ще бъде в хибриден формат (линк за използване на платформа zoom – https://us02web.zoom.us/j/84507098940).

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.