Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Състав и динамика на зоопланктона в езерото Сребърна при различен хидрологичен режим на река Дунав“ (научна специалност „Хидробиология“)

на Веселка Каменова Цавкова

докторант на самостоятелна подготовка към отдел „Водни екосистеми“

Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.