Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 15.05.2024 г. (сряда) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Структура и функции на хидрозооценозите във временно пресъхващи водни тела“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Хидробиология”)

на Пенчо Данчев Иванов

задочен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Водни екосистеми”

Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.