Институт по обща и неорганична химия

Мисията на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на неорганичното материалознание.

Изследванията в ИОНХ са организирани в четири направления в хармония със съвременните предизвикателства:

 – материали за екоенергийни, оптични и биомедицински технологии;
– материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени;
– оползотворяване на природни ресурси и екологичен мониторинг;
– нови подходи за инструментален и теоретичен анализ на материали.

В основата на изследванията е научният подход на изучаване на закономерностите „състав-структура-свойство” с оглед дизайн на материали с желани свойства.

Най-ярките постижения след 2015 г. могат да се групират както следва:

  • открити са нови явления в окислително-редукционната химия на метални центрове в нанесени метални наночастици с цел изясняване на  механизма на каталитичните реакции;
  • разработени са нови хетерогенни катализатори за контрол на емисии, съдържащи парникови газове, летливи органични вещества и азотни оксиди.
  • идентифициран е нов клас електродни материали за натриево-йонни батерии, като алтернатива на настоящите литиево-йонните батерии.
  • предложени са нови оптични системи на основата на стъкла и керамики с цел замяна на монокристалите;
  • усъвършенствани са нови изчислителни подходи за квантовохимично моделиране на свойствата на метал-съдържащи материали.
  • разработени са високочувствителни и селективни химични методи за анализ на растителни проби и биологични материали за съдържание на есенциални и токсични елементи.
  • извършено е оценяване и подобряване на екологичното състояние на замърсени  природни води и почви.
Образователна дейност:

ИОНХ е акредитиран с най-високи оценки да обучава докторанти по пет специалности от научно направление „Химически науки”: неорганична химия, химия на твърдото тяло, химична кинетика и катализ, аналитична химия и теоретична химия.

Разработена е програма за обучение на докторанти, млади учени и пост-докторанти на тема „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”.

ИОНХ участва в проект „Студентски практики” по ОП НОИР като обучаваща организация.

Кратка историческа справка:

ИОНХ е създаден през 1960 г. Негов основател е акад. Г. Близнаков, виден български физикохимик и неорганик с приноси в теорията на кристалния растеж и хетерогенен катализ. Основите на аналитичното направление са положени от проф. Н. Йорданов.

Научните школи, обособени в ИОНХ и развити след това в България, са свързани с неорганичното материалознание (материали за акумулиране на водород, израстване на монокристали, свръхтвърди композитни материали); химия на повърхността и по-специално взаимодействие газ-твърдо тяло; изследвания върху актуални екологични проблеми (пълно каталитично изгаряне, екологичен мониторинг и др.); неорганични соли и оползотворяване на природни суровини (черноморска луга и др.).

През 2005 г. в ИОНХ е създаден Център по компетентност за многофункционални материали и нови процеси с екологична насоченост,  финансиран от ЕК.

В ИОНХ са работили едни от най-изявените български учени в областта на химическите науки, като тяхното дело се развива сега от чл-кор. проф. дхн К. Хаджииванов – „Доктор хонорис кауза“ на Университета в Каен, Франция (2007), член на Европейската академия (2012) и на ръководството на секцията по химически науки (2014).

Учени от ИОНХ са титулярни членове на Международен Съюз по Чиста и Приложна химия (IUPAC), както и национални представители в отдел Аналитична химия, Неорганична химия и Околна среда.

Новини

Институтът по обща и неорганична химия с участие в проект за разработка на материали за чисти технологии

петък, 11 декември 2020 |Коментарите са изключени за Институтът по обща и неорганична химия с участие в проект за разработка на материали за чисти технологии

Институтът по обща и неорганична химия на БАН (ИОНХ - БАН) е бенефициент по проект „European Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies“, акроним TwinTeam по договор №Д01-272/02.10.2020. Проектът е за период от две години [...]

Конкурси в ИОНХ-БАН

сряда, 18 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Конкурси в ИОНХ-БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“ – един, и главен асистент по [...]

Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

сряда, 18 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през [...]

ИОНХ обявява конкурс за главен асистент

понеделник, 10 август 2020 |Коментарите са изключени за ИОНХ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент (ДВ, бр. 70/07.08.2020) по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”, със [...]

Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

четвъртък, 14 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Проф. Христо Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

понеделник, 3 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Проф. Христо Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

На състояла се на 31 януари 2020 г. тържествена церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2, президентът Румен Радев удостои проф. Христо Баларев от Института по обща и неорганична химия - БАН с орден „Св. [...]

Контакти

Проекти