Начало/Tag:ИБЕИ-БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Състав и динамика на зоопланктона в езерото Сребърна при различен хидрологичен режим на река Дунав“ (научна специалност „Хидробиология“) на Веселка Каменова Цавкова докторант на самостоятелна подготовка към отдел „Водни екосистеми“ Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Два от институтите на БАН започват дигитализиране на научните си колекции в съвместен проект

С онлайн среща на екипа започна изпълнението на първия етап от проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“. Изпълнители на проекта са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) и Националният природонаучен музей (НПМ-БАН), обединени в консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България (DiSSCo–BG)“. Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследователска инфраструктура с европейско значение и включена в Пътната карта на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI) през 2018 г. Проектът се реализира и като част от Националната пътна карта за научни инфраструктури за периода 2020-2027. Основната цел на учените от БАН е надграждане на технологичния, дигиталния и човешкия капацитет и дигитализирането на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България, [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 26.01.2021 г. (вторник), от 10:00 ч. ще се проведе дистанционно, открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Мария Николаева Качамакова редовен докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. "Цар Освободител" № 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11) на Теодора Ангелова Тричкова докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, [...]

2018-10-17T16:22:20+03:00сряда, 17 октомври 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top