Изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“

В началото на 2022 г. Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) представя временната изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“, която е организирана в партньорство с Музея за история на медицината към Медицински университет–Пловдив и Исторически музей–Свищов. Авторите са поставили акцент върху зараждането и развитието на болницата като здравна институция, нейното структуриране и финансиране, израстването ѝ като образователен център, постиженията на болничното лечение. Актуалната тема е развита и представена като „цивилизационен“ избор, направен от човечеството. Изложбата „Лечебницата в Античността и Средновековието“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Р България и е посветена на 15-годишнината от откриването на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН, единствената в страната музейна институция, представяща резултатите [...]

2022-01-05T09:39:42+00:00сряда, 5 януари 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИЕМПАМ-БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България” на Надежда Венециева Параскова, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Антропология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 – 53А/ 10.08.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Нина Недева Атанасова, дбн Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн резервен член: Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор [...]

2021-10-15T10:09:13+00:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ-БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 17 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Цитотоксична активност на метални [Cu(II), Co(II)] комплекси с Шифови бази и Дисулфирам при човешки и животински туморни клетки” на Десислав Русев Динев, редовен докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 98/ 18.12.2020 г.): Вътрешни членове: Проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор Проф. Радостина Ивайлова [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ на Василена Иванова Дакова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 24 ноември 2020 г. (вторник) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ "Морфофункционална антропометрична характеристика на 8-17годишни тенесисти"” на асистент Албена Бориславова Димитрова, докторант на самостоятелна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3 " Биологични науки ", научна специалност: “Антропология” (шифър: 01.06.01). Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-55/18.09.2020 г.): Вътрешни членове: Доц. Рачо Стефанов Стоев, доктор Доц. Ивайла Иванова - Пандурска, доктор резервен член: Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, [...]

2020-11-03T13:48:27+00:00вторник, 3 ноември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 08 октомври 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН, акад. Г. Бончев 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори“ на Весела Симеонова Петрова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " [...]

2019-09-17T14:22:54+00:00вторник, 17 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

„Европейска нощ на музеите 2019“ в Националния антропологичен музей

Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН (НАМ при ИЕМПАМ-БАН) взе активно участие в инициативата „Европейска нощ на музеите“, която се проведе за петнадесета поредна година в цялата страна на 18 май 2019 г. Тази година събитието в НАМ бе посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Вечерта бе официално открита с музикалните изпълнения на малките певици от дует „Невероятните хлапета“ при Център за изкуство „Зорница“ и на Кристина Александрова и Александър Фурсов. В „Европейската нощ на музеите“ посетителите на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН създадоха заедно „Най-големият човек от капачки“, с което са включиха в благотворителната инициатива „Капачки за бъдеще“. Най-малките приятели на музея участваха в конкурс за детска рисунка „Човекът от бъдещето“ и изненадаха [...]

2019-05-22T08:17:52+00:00понеделник, 20 май 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |
Go to Top