Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България”

на Надежда Венециева Параскова,

докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологични науки “, Докторска програма: “Антропология“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 53А/ 10.08.2021 г.):

  1. Вътрешни членове:

Проф. Нина Недева Атанасова, дбн

Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

резервен член:

Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор

  1. Външни членове:

Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дмн – МУ – Пловдив

Проф. Ангел Петров Воденичаров, двмн – ТУ – Стара Загора

Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дмн – МУ – Пловдив

резервен член:

Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова,дмн – МУ – София

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements93.html