ИДП обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“. Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 31 от 09.04.2024 г. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 31 от 09.04.2024 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost-4496.html

2024-04-09T15:04:25+03:00вторник, 9 април 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 април 2024 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защита на дисертационен труд на тема „Правото на жалби, предложения и петиции на гражданите до държавните органи (конституционноправни и правно-социологически аспекти)“ на Анна Димова Адамова – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Конституционно право на Република България“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научни ръководители: проф. д-р Емилия Друмева (ИДП при БАН) и проф. д-р Стефка Наумова (ИДП при БАН) Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Зиновиева, [...]

2024-04-01T15:56:24+03:00понеделник, 1 април 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Едностранно поемане на гражданскоправно    задължение“ на Владислав Светославов Дацов – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Гражданско и семейно право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов, ИДП при БАН Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева, ИДП при БАН   Членове на научното жури: Проф. д-р Златка Георгиева Сукарева-Атанасова, Университет за национално [...]

Публична защита в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно положение на бенефициера по договора в полза на трето лице“ на Петър Стефанов Топуров – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Гражданско и семейно право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов, ИДП при БАН Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева, ИДП при БАН, рецензент   Членове на научното жури: Проф. д-р [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 май 2023 г. (сряда) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Договорът за потребителски кредит“ на Петя Петкова Стоянова – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Гражданско и семейно право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Колев, ИДП при БАН Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева, ИДП при БАН, рецензент   Членове на научното жури: Проф. д.ю.н. Екатерина Илиева Матеева, Софийски университет „Св. Климент [...]

2023-04-26T14:49:49+03:00сряда, 26 април 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 март 2023 г. (петък) от 15:30 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз в административното производство на Република България“ на Йоанна Бориславова Шулева – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Административно право и административен процес“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП при БАН Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова, ИДП при БАН, рецензент Членове на научното [...]

Go to Top