Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; главен асистент – един по Трудово право и обществено осигуряване  за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“. Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 68 от 17.08.2021 г. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.68 от 17.08.2021 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/konkursi/konkursi-zaemane-akademichni-dlzhnosti2.html    

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – двама: един по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“. Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 62 от 27.07.2021 [...]

ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в „Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – 3 (трима): 1 (един) по Административно право и административен процес и 1 (един) по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – 2 (двама): 1 (един) по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“ със срок от 6 (шест) месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсите [...]

Конкурси за академични длъжности в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – един по Административно право и административен процес за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Правна социология за нуждите на секция „Публичноправни науки“, и един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – един по Конституционно  право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, и един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“, всичи със срок шест месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института за държавата и правото, София 1000, ул. „Сердика“ № 4, [...]

Публична защита на Светла Качарова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 24 март 2021 г. (сряда) от 15.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно положение на прокуриста“ на Светла Дариева Качарова – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Григор Найденов Григоров Председател на научното жури: доц. д-р Николай Тодоров Колев, ИДП при БАН (рецензент) Членове на научното жури: Проф. д-р Таня [...]

Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Дружествен дял в ООД“ на Маргарита Илиева Балабанова – докторант в редовна форма на обучение в ИДП, докторска програма Стопанско / Търговско право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Колев Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева-Панова, ИДП при БАН (рецензент) Членове на научното жури: Проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов, ВСУ „Черноризец Храбър“ (рецензент) Проф. д-р Силви Василев [...]

Go to Top