Конкурс за академична длъжност в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“, за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 40/ 07.05.2024 г.

2024-05-13T10:17:33+03:00понеделник, 13 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 16 октомври 2023 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Теоретично изследване на специфично влияние на средата върху механизма на протонен пренос при мономерни единици на нуклеиновите киселини и биологично активни съединения“   на Нина Стоянова-Нанкова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН   Професионално направление 4.2. Химически науки (научна специалност Теоретична химия) Научен ръководител: проф. дн Венелин Енчев Председател на научното жури: проф. д-р Ивелина Георгиева (ИОНХ-БАН) – становище Членове на научното жури: проф. дн Соня Илиева (ФХФ- [...]

2023-10-02T15:14:53+03:00понеделник, 2 октомври 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” доценти - трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”. Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  [...]

Четвърти семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (SizeMat 4)

Четвърти международен семинар „Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat 4) се провежда от 10 до 14 май 2023 г. в Поморие. Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Семинарът е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН (ИОНХ - БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Семинарът SizeMat 4 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ - БАН. На него се събраха около 105 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали [...]

2023-05-11T12:11:38+03:00четвъртък, 11 май 2023 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Ученическа практика в ИОНХ-БАН

Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българската академия на науките, в която участваха ученици от St. George International School & Preschool в София. Трима възпитаници на училището от 10 и 11 клас се включиха в практиката, за да обогатят своите знания в областта на неорганичната, експерименталната и теоретичната химия. Практиката се проведе в три от лабораториите на Института – „Високотемпературни оксидни материали“, „Реактивност на твърди повърхности“ и „Теоретична и изчислителна химия“. Учениците се запознаха със следните научни направления: Основни методи за получаване на функционални материали, по-специално механохимично активиран синтез – презентация и упражнения. Химична еволюция, произход на живота и пребиотична химия. Моделиране на механизма на реакции. Екстракция на ДНК от ягоди – презентация и упражнения. Съвременни [...]

2022-11-11T10:02:55+02:00петък, 11 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Международна научна конференция „Методи и материали за чисти технологии“ MetMat2022

Международна научна конференция MetMat2022, посветена на методи и материали за чисти технологии, се провежда от 07 до 10 септември в гр. Сандански. Научният форум е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН, който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Обучителният семинар MetMat2022 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ-БАН. Форумът се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн и на него се събраха около 85 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления– А: Материали и тънки филми за защита на околната среда, В: Материали за съхранение на чиста енергия и С: [...]

2022-09-08T10:48:00+03:00четвъртък, 8 септември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |
Go to Top