Кирило-Методиевският център с подарък за учителите и средношколците по случай началото на учебната година

        През месец септември 2021 г. излезе от печат справочният речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова под научната редакцията на проф. Климентина Иванова. Учебното помагало е предназначено най-вече за часовете по литература и история в средното училище и ще бъде от полза както за учителите, така и за техните ученици. То ще представлява интерес също за студенти и за по-широк кръг от любознателни читатели. Макар Пространното житие на св. Кирил да се изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др., подобен речник върху неговото съдържание се изготвя за първи път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, [...]

Кирило-Методиевският научен център при БАН открива новореконструираните помещения на своя Обучителен център „Кирилометодикон“

На 29 септември (вторник), от 11:00 ч. на ул. Московска 13, ет. 2 Кирило-Методиевският научен център ще представи помещенията на изграждащия се Обучителен център „Кирилометодикон“. В Обучителния център учените от КМНЦ в бъдеще ще предоставят специализирани знания в областта на кирилометодиевистиката, съобразени с интересите и нуждите на всички образователни степени – от средношколци до докторанти. Реконструкцията и обзавеждането са част от дейността на КМНЦ по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НаследствоБГ“ в рамките на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. На откриването ръководителят от страна на КМНЦ проф. д-р Славия Бърлиева и образователният координатор на КМНЦ д-р Елка Златева ще разкажат повече  за завършения етап от проекта и за бъдещите планове.          

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч. Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка Материали: • Автосправка за научните приноси • Цитирания • Кирило-Методиевски Студии кн.29 • Публикации • Автобиография Рецензии: • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова - Института по славистика, ПАН • Доц. д-р Ана Лулева - ИЕФЕМ Становища: • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦ • Проф. д-р Ян Страдомски - Ягиелонския университет, Краков   PL • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ - БАН   EN • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ - БАН • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“   EN Председател на Научното жури - проф. д-р Бойка Мирчева

Публична защита в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология. Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа. Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2. и на ел.адрес : http://www.kmnc.bg/?mode=news&id=129

Религиозен разцвет. България XIII – XV век. Floraison religieuse. Bulgarie XIII – XV s.

От 12 до 13 юли в София ще се проведе международна научна конференция под надслов "Религиозен разцвет. България XIII – XV век. " Организатори на събитието са Кирило-Методиевският научен център на БАН и CNRS – UMR 8167 – Orient & Méditerranée с подкрепата на Посолството на Франция и Френския институт в България и в сътрудничество с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН. Конференцията е част от програмата с научни събития, с която се отблязва 150-годишнината на Българската академия на науките. Тя ще бъде открита в 9.30 ч. на 12 юли (петък) в бившия Княжески дворец ( ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“6А) , зала № 19. В научния форум ще вземат участие слависти, византинисти и медиевисти от България, Франция и Италия. Програмата [...]

Go to Top