Взаимодействия на човека и околната среда през средния плейстоцен на Балканите

Основната цел на проекта е прецизно определяне и сравнение на хронологията и пространствените параметри на измененията в палеосредата с  хронологическите и пространствени данни за човешкото присъствие/обитаване и оценка на взаимодействията между човека и палеоекологичните фактори на локално и регионално равнище през средния плейстоцен.

Проектът е финансиран по ЕБР на ниво БАН – Фламандска научна общност (2017-2019). Партньори по проекта са НАИМ-БАН и Център за природни науки в археологията Университет Льовен, Белгия. Ръководители са доц.д-р Мария Гюрова (НАИМ-БАН) и проф. д-р Вим Ван Неер, Лаборатория за биоразнообразие и еволюционна геномика, Университет Льовен.

Проектът не е обвързан пряко с осъществяването на археологически разкопки. Той е фокусиран върху детайлни анализи на намерени гео-, био- и артефакти, както и върху данни за палеосредата и геостратиграфията на познати палеолитни обекти. Поради изключителната стойност на находките от пещерата Мишин Камик, екипът осъществява всички необходими интердисциплинарни анализи и прецизиране на данни за обекта и ще подготви статия за публикуване в реферирано списание с висок индекс.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Представяне в лингвогеографски аспект на диалектните особености на българския език във връзка с останалите езици в Европа

Финансиране:
ЕБР с Център за природни науки в археологията Университет Льовен, Белгия

Проект на:
Национален археологически институт с музей

Ел. поща за контакт:
gurova.maria@gmail.com

Лице за контакт:
Мария Гюрова, ръководител на проекта