Органични оптопреобразувателни елементи: светоизлъчващи диоди и фото-волтаични клетки

Основна цел на проекта е разработването на oрганични светоизлъчващи диоди (OLED) и фотоволтаични клетки (OPV) на базата на многослойни органични/неорганични системи.

По-важната част от изследванията включват: синтез и охарактеризиране на нови органични емитери (излъчващи предимно в синята част на спектъра), както и флуоресцентни и фосфоресцентни допанти (в синята и червената област на спектъра) с висок квантов добив, които да направят възможно създаването на „бели“ OLED с добри характеристики; разработване на нови електронни донори на основата на разтворими багрила, които поглъщат във видимата и близката инфрачервена област на спектъра за създаване на органични слънчеви клетки с обемен хетероперход; прилагане на редица съвременни методи за охарактеризиране и оценка на ефективността на двата вида оптични преобразувателни елементи.

Освен това се разработват компютърни програми за оптично и електрично моделиране, както и методики за прецизни измервания на подвижността и времето на живот на токовите носители, определяне на HOMO и LUMO нивата в електронната структура на изследваните органични материали и пр.

На фигурата: Органични светоизлъчващи диоди (OLED), светещи в различни цветове, в зависимост от вида и комбинацията от органични съединения в излъчващия слой.

Още проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Разработването на oрганични светоизлъчващи диоди (OLED) и фотоволтаични клетки (OPV) на базата на многослойни органични/неорганични системи.

Финансиране:
Бюджетна субсидия

Участник от страна на БАН:
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Ел. поща за контакт:
skitova@iomt.bas.bg

Лице за контакт:
Снежана Китова, ръководител на проекта