Създаване на национални научноорганизирани колекции от живи растения

Проектът е текущ, в него е организирана основната за Градината колекционна дейност. Неговите цели са:

  • запазване и увеличаване на видовото и сортовото разнообразие;
  • широка представеност на такономичното разнообразие на висшите растения, като в сбирката са представени всички семейства с над 200 вида и повечето от тези с над 100 вида;
  • привличане на образци с ценни качества (използвани от човека като хранителни, тонизиращи, медицински, технически, декоративни и др.;
  • привличане на образци, подходящи за образователни цели – древни видове, уникални еволюционни модели или такива със специфични екологични адаптации;
  • увеличаване на дела на образците с произход от естествени находища;
  • привличане на нови и високодекоротивни сортове в отделни сбирки, като бегонии, геснериеви, японски дланевидни явори, хвойни и др.

Колекциите наброяват над 4500 вида и създадени от човека сортове и форми. Сбирката от тропически и субтропически растения, включваща около 3000 таксона, е на много добро средно световно ниво по богатство. Демонстрира разнообразието от жизнени форми и приспособления към разнообразни екологични условия, както и редица хранителни, тонизиращи и лекарствени полезни растения. Достойнство е присъствието в нея на някои от най-древните видове и групи растения, като цикасовите.

Дендрологичната колекция на открито наброява над 1050 таксона. Значителна част от този колекционен фонд е в разсадници и маточници и е недостъпна за посетителите. В единственият парков участък – Експозиционен комплекс “Азия” се отглеждат 450 дървесни и храстови азиатски вида, като много от тях са вече 25 годишни и редица интересни видове цъфтят и плодоносят.

Тематичните сбирки към момента са от рози, люляци, лигуструми, тревисти растения (малка сбирка от цветя, някои лекарствени и български видове).

Още проекти:

Период: изпълнява се постоянно

Цел:
Запазване и увеличаване на видовото и сортовото разнообразие, привличане на образци с ценни качества, увеличаване на дела на образците с произход от естествени находища.

Финансиране:
Бюджетна субсидия и приходи от текущата дейност (билети, беседи и др.)

Участник от страна на БАН:
Ботаническа градина на БАН

Ел. поща за контакт:
bgarden.bas@abv.bg
Тел. (+359) 2 9671105