Начало/Направления/Информационни и комуникационни науки и технологии

Научно жури в ИИКТ-БАН

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Стефка Стоянова Фиданова. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-procedures.html  

Проф. Ерхард Хинрикс с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“

Проф. Ерхард Хинрикс от Университета в Тюбинген, Германия, е удостоен с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“. Отличието му беше връчено днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН от главния научен секретар на Академията проф. Нели Косева. Наградата се присъжда за приноса на проф. Хинрикс към утвърждаване на БАН като водещ център в областта на езиковите ресурси и технологии.  Церемонията се проведе по време на официалното откриване на втората международна КЛаДА-БГ конференция: Езикови технологии и дигитална хуманитаристика: ресурси и приложения 2023, която се провежда от 10 до 12 май.

Почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“ за проф. Райчо Лазаров

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН на проф. Райчо Лазаров. Управителният съвет на Академията присъжда отличието на проф. Лазаров заради приноса му в съвременното развитие на научните изследвания в областта на числените методи и алгоритми в БАН. Проф. Райчо Лазаров е световноизвестен учен в областта на математиката и информатиката, почетен професор е в Texas A&M University. Той публикува високо оценени и цитирани съвместни разработки с учени от Института по математика и информатика и Института по информационни и комуникациони технологии на БАН.  

Започва проект за изследвания в областта на невротехнологиите

Нова експериментална лаборатория в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките (ИИКТ)  ще бъде създадена по проект „VIBraTE”, финансиран по програма „Хоризонт Европа“. Това съобщи доц. д-р Димитър Проданов, който представи планираните дейности по проекта и изнесе лекция в БАН за перпективите на невротехнологиите. Проектът „VIBraTE” стартира през февруари 2023 г и ще продължи до 31 януари 2028 г. С тази лекция започва работата по проекта, каза директорът на ИИКТ чл.-кор. Светозар Маргенов, който откри събитието и уточни, че досега в България такъв иновативен проект не е реализиран. Доц. Димитър Проданов работи в ИИКТ и споделя позиция в Центъра по нано-електроника Imec в Льовен (Белгия), който е водещ изследователски център в областта на наноелектрониката и цифровите технологии в света. В своята [...]

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри“   на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма  „Изследване на операциите“  Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение [...]

Go to Top