Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 10.10.2019 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”  № 1, София ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

 

Зоогеография на Arachnida

на ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.3. Биологически науки

Научна специалност: Зоология

Председател на Научното жури:

проф. дбн Златозар Боев

Членове на Научното жури:

акад. проф. дбн Васил Големански – рецензент

проф. д-р Любомир Пенев

проф. д-р Павел Стоев – рецензент

проф. д-р Здравко Хубенов

доц. д-р Христо Делчев – рецензент

доц. д-р Стоян Лазаров

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на Националния природонаучен музей.