На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD
Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748
Passcode: 83CDQd

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ
https://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html