Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители”

на Бойка Димитрова Андонова-Лилова,

редовен докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. “ Биологични науки “, Докторска програма: “Морфология“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 4/ 14.01.2021 г.):

  1. Вътрешни членове:

Проф. Ренета Тошкова, доктор

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

  1. Външни членове:

Проф. д-р Николай Еленков Лазаров,дмн – МУ-София

Доц. Иванка Цачева, доктор – БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

Доц. Милена Мурджева, доктор – ИБИР-БАН

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements86.html