На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов.

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html