Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в „Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – 3 (трима): 1 (един) по Административно право и административен процес и 1 (един) по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – 2 (двама): 1 (един) по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“ със срок от 6 (шест) месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“.

Конкурсите се прекратяват, считано от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“, бр. 62 от 27.07.2021 г., линк:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=160303

Обявата е публикувана и на сайта на ИДП: https://ipn-bg.org/novini/konkurs-7264.html