Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцентедин по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; главен асистентедин по Трудово право и обществено осигуряване  за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“.

Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 68 от 17.08.2021 г.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.68 от 17.08.2021 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/konkursi/konkursi-zaemane-akademichni-dlzhnosti2.html