На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов. Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet.

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ:
https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html