Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че  на 30.09.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Института при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно Заповед на Министъра на Здравеопазването ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“

на ас. Зорница Богданова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка в ИФРГ при БАН.

Професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Генетика“, шифър 01.06.06.

Научни консултанти:

доц. д-р Росица Родева и

гл. ас. д-р Василиса Манова

Членове на Научното жури:

Проф. д-р Светлана Мишева – ИФРГ при БАН (председател)

Проф. дбн Мария Ангелова – Институт по микробиология при БАН

Проф. дсн Йорданка Станчева – Лесотехнически Университет, София (пенсионер)

Доц. д-р Славчо Славов – Лесотехнически Университет, София

Доц. д-р Росица Родева – ИФРГ при БАН (пенсионер)

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИФРГ при БАН ( http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=10920 ). Дисертацията е на разположение в библиотеката на Института (ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, ет. 2, #225).