Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 21 януари 2022 г. (петък), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Проучване на избрани семейства от разред Polypodiales (клас Polypodiopsida) в Българската флора” (научна специалност “Ботаника”)

на Даниела Любомирова Иванова

докторант на самостоятелна подготовка в отдел “Растително и гъбно разнообразие и ресурси”, секция “Флора и растителност”

Научен ръководител: чл.-кор. дбн Димитър Иванов

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.
Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.