Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 24 януари 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Състояние и сукцесионни тенденции на растителността по крайбрежни и вътрешноконтинентални пясъчни дюни в България” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”)

на Магдалена Иванова Вълчева

редовен докторант на самостоятелна подготовка в отдел “Растително и гъбно разнообразие и ресурси”, секция “Флора и растителност”

Научен ръководител: проф. д-р Ива Апостолова
Научен консултант: доц. д-р Десислава Сопотлиева

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.
Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.