О Б Я В А

Общото събрание на БАН обявява конкурс за:
наградата за млади учени „Професор Марин Дринов”;
наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”,

Конкурсът се обявява за 2021 г., в която поради наложените пандемични ограничения не беше проведен. В него може да кандидатстват всички учени, които са отговаряли на условията през 2021 г.

Конкурсът се обявява в следните направления:

 • Информационни и комуникационни науки и технологии;
 • Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
 • Нанонауки, нови материали и технологии;
 • Биомедицина и качество на живот;
 • Биоразнообразие, биоресурси и екология;
 • Климатични промени, рискове и природни ресурси;
 • Астрономия, космически изследвания и технологии;
 • Културно-историческо наследство и национална идентичност;
 • Човек и общество.

В конкурса може да участват:

а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН;
б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН;
в) индивидуални кандидатури.

Кандидатите трябва:

а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище;
б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на обявяване на конкурса или да са редовни докторанти в БАН.

Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов” трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да нямат навършени 35 години в годината, за която е обявен конкурсът (2021 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен и да нямат навършени 30 години в годината, за която е обявен конкурсът (2021 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на БАН-Администрация в периода от 14.02.2022 г. до 25.03.2022 г. Документите са описани в т. 12 от  ПРАВИЛНИКА за присъждане на наградите на млади учени в БАН.

Паричният еквивалент на наградите за млади и най-млади учени на БАН е както следва:

 • награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;
 • награда „Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 25.03.2022 г., 16:00 часа.

Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в  Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН“