О т к р и т о   з а с е д а н и е

за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР на

 

Мирослава Ангелова Вълчанова
докторант редовна форма на обучение

Институт по полимери БАН

 

Полимери и полимерни системи за пренос и доставяне на биологично активни (макро)молекули

Научни ръководители:

проф. дхн Станислав Рангелов

проф. д-р Севдалина Турманова

Направление: 4.2. Химически науки
Научна специалност: Полимери и полимерни материали

19 април 2022 г., 14:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери – БАН

ул. „Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Материалите по защитата на докторската дисертация са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев”, бл. 103В.