На 10.05.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни технологии за повишаване ефективността при производство на тръбна мебел“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Петър Павлов Панев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН:

https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html