Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 май 2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Нарушения на процесуалните правила в досъдебната фаза на наказателния процес на Мартин Рачков Баев – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова, ИДП при БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова, СУ „Св. Климент Охридски“ (рецензент)
  • Проф. д-р Гергана Маринова Маринова, ИДП при БАН (рецензент)
  • Проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов, СУ „Св. Климент Охридски“
  • Доц. д-р Ралица Янкова Илкова Петкова, СУ „Св. Климент Охридски“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-7538.html