Бюст-паметник на композитора акад. Петко Стайнов беше открит вчера по повод 125 години от рождението на големия български композитор. Паметникът е разположен в Алеята на творците в Борисовата градина. Автори на проекта са скулпторът проф. Валентин Старчев, художникът Камен Старчев и арх. Иван Аврамов.

На официалното събитие присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева, служебният министър на културата Велислав Минеков, представители на Съюза на българските композитори, на Съюза на слепите в България, музиканти, учени и граждани.

По повод 125 г. от рождението на акад. Стайнов беше създаден национален инициативен комитет, ръководен от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и бяха проведени редица събития в цялата България. Отбелязването на годишнината е съвместна инициатива на Българската академия на науките и фондация „Петко Груев Стайнов“.

Акад. Петко Стайнов има основополагаща роля за фор­мирането на бъл­гар­с­ката музикална кул­тура и за раз­витието на хоровото дело. През 1941 г. е изб­ран за академик на БАН, по негова инициатива се съз­дава Инс­титутът за музика на БАН. Радетел за изучаването и съх­ранението на бъл­гар­с­кия фол­к­лор. Ком­позиторът е пър­вият дирек­тор на Народ­ната опера, под чиято „шапка“ тогава е и Софийс­ката фил­хар­мония.

По-подробна информация за личността и творчеството на Петко Стайнов е публикувана на сайтовете на фондация „Петко Груев Стайнов“ (http://www.staynov.org/) и Дом Петко Стайнов в Казанлък (http://www.staynov.net/).