Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на и научната  степен “доктор на науките”  съобщават,  че на 15 ноември 2022 г. от 14:00 часа в хибридна форма в зала 478 на ИМИ и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

Принцип за субординация на обобщени дробни еволюционни уравнения

на

Емилия Григорова Бажлекова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление 4.5. Математика,

научна специалност „Математически анализ“

 

Председател на Научното жури:

проф. дн Йорданка Панева-Коновска

 

Членове на Научното жури:

проф. дмн Виржиния Кирякова

проф. дмн Цвятко Рангелов

проф. д-р Мария Дачева

проф. дн Миглена Колева

проф. д-р Георги Венков

проф. д-р Красимира Проданова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

Линк към zoom за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/83562211296?pwd=bittZGtaZUtPS1l5Qk4zeVNrUCtndz09