Европейската комисия наскоро публикува две покани за представяне на идеи и данни относно осигуряването на равен достъп до цифрово образование и насърчаването на цифровите умения. Обратната връзка ще бъде използвана при подготовката на предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно факторите, благоприятстващи успешното цифрово образование и за препоръка относно подобряване предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението. Предложенията са част от инициативите на Комисията в рамките на Плана за действие на Европейския съюз в областта на цифровото образование (2021-2027 г.)

В отговор на този призив Работната група по природонаучно образование на ALLEA, с главен автор професор Тимо Леудерс, изготви становище с препоръки за подобряване на приобщаването в цифровото образование и ефективното предоставяне на цифрови умения, изградени върху солидна основа от научни доказателства.

В изявлението се твърди, че за ефективното и успешно прилагане на предложените действия е необходим системен подход, който да обхваща преподаването и ученето на различни нива – политика, научни изследвания, разработване на учебни програми, обучение на учители и практика. В изявлението се призовава също така да се постави по-голям акцент върху интердисциплинарността, интегрирания характер на цифровите технологии в рамките на образованието по STEM и решаващата роля на емпиричните образователни изследвания, първоначалната подготовка на учителите (ППУ) и професионалното обучение на учителите (ПОУ).

Някои препоръки от изявлението са посочени по-долу:

Интердисциплинарност – преодоляването на цифровото изоставане изисква интердисциплинарни експертни групи, които да обмислят техническите, образователните, социалните и етичните въпроси, свързани с цифровото образование, и които да могат да правят консултации по съгласуван начин за политически, административни и учебни решения.

Реформи, основани на доказателства – Всяко решение за техническа или структурна иновация в цифровото образование трябва да се проверява на базата на най-новите научни данни за преподаването и ученето, включително учебни програми, педагогики, ППУ и ПОУ.

Първоначалната подготовка на учителите и професионално обучение на учителите – Понастоящем твърде малко внимание се отделя на ролята на ППУ и ПОУ. Съгласуваната картина на свързания с цифровизацията професионализъм на учителите е от решаващо значение за всички усилия за системно развитие в образователните институции. Учителите трябва да бъдат подкрепяни, така че да развият необходимото технологично, педагогическо и предметно знание (модела TPACK) и умения, необходими за критична оценка и прилагане на технологични иновации.

В изявлението на ALLEA Европейската комисия се насърчава да подкрепи националните правителства и отделните учители, като идентифицира най-добрите практики в областта на цифровото образование в Европа, така че те да имат достъп до основана на данни пътна карта за изграждане на образователна среда, основана на технологиите.

Пълния текст на изявлението на работната група на ALLEA по въпросите на природонаучното образование (STEM) можете да прочетете тук.