Европейските академии и мрежи изиграха основна роля в изготвянето на научни съвети за управлението на кризи, връчени на европейските комисари днес в Европейския парламент в Страсбург.

По искане на Комисията независими експерти от SAPEA, която е част от Механизма за научно консултиране на Комисията, представиха на комисарите Габриел и Ленарчич доклад за преглед на научните доказателства. Този доклад съдържа най-новите научни доказателства и основани на данни опции за политиката за това как ЕС може да подобри стратегическото си управление на кризи, които са използвани в научното становище на Групата на главните научни съветници на Европейската комисия.

SAPEA е консорциум от академични мрежи, който включва повече от сто академии, млади академии и книжовни дружества. Председателят на борда на SAPEA Антонио Лоприено каза, “събрахме най-добрите учени от цяла Европа, за да представим интердисциплинарен доклад за управлението на кризи”. Този доклад ще бъде основа не само за качествени политически предложения, но и за много по-нататъшна научна работа по темата, допълни Лоприено.

В доклада за преглед на доказателствата, изготвен от SAPEA, се подчертава, че стратегическото управление на кризи трябва да бъде съгласувано с по-широки цели на политиката: “Кризите се превръщат в норма, а не в изключение. Стратегическите решения, които вземаме по време на кризи, оформят нашето общество в дългосрочен план”, каза председателят на работната група на SAPEA проф. Тина Комес.

В доклада се подчертава също така, че кризите са с променящ се характер, преминават през граници и сектори и имат каскадни и припокриващи се ефекти върху обществото, икономиката и околната среда. Те засилват неравенствата и засягат най-силно най-уязвимите. Ето защо ЕС трябва да преосмисли подходите към управлението на риска и кризите.

Групата на главните научни съветници са седем изтъкнати учени, които съветват европейските комисари по големите обществени предизвикателства, като се основават на научните данни на SAPEA. Наред с другото, съветниците правят следните препоръки:

  • ЕС следва да планира и да се подготви за целия период на кризите – от готовността до реакцията и възстановяването.
  • ЕС следва да създаде по-силно взаимодействие между европейските институции и между европейските институции и държавите членки; Центърът за координация и реагиране при извънредни ситуации би могъл да играе по-голяма роля в улесняването на обмена на информация и потребности.
  • За да се повиши устойчивостта на ЕС, съветниците се застъпват за по-широкообхватни, бързо разполагаеми и ефективни финансови инструменти на ЕС.
  • Лицата, вземащи решения на всички равнища, следва също така да работят в тясно сътрудничество с гражданското общество и частния сектор.

Наред с научните доклади Европейската група по етика в науката и новите технологии публикува изявление, в което се подчертава, че основната европейска ценност – солидарността – е от съществено значение. Солидарността може да бъде водещ принцип за преодоляване на кризите и укрепване на обществената устойчивост.

Докладът за преглед на доказателства и всички съответни документи могат да бъдат намерени тук: https://sapea.info/topic/crisis-management/

  • Механизмът за научно консултиране

Механизмът за научно консултиране на Европейската комисия предоставя независими съвети по искане на Колегията на европейските комисари с цел информиране на политиците. За тази тема SAPEA свика работна група от най-добрите европейски експерти, които да изготвят Доклад за преглед на доказателствата, обобщаващ текущото състояние на знанията за управлението на кризи от академичните среди до практиката и в много области. Въз основа на тези данни Групата на главните научни съветници публикува своите препоръки за политиката, приложими към широк кръг от заплахи и кризи.

  • Групата на главните научни съветници (ГГНС)

ГГНС допринася за качеството на законодателството на ЕС чрез предоставяне на независими научни съвети на Европейската комисия. Съветниците са седем изтъкнати учени, назначени в лично качество, които съветват членовете на Европейската комисия по въпроси от обществен интерес. Съветниците работят в тясно сътрудничество с “Научни съвети за политиките“ на консорциума на европейските академии” (SAPEA). Обобщение на предишните публикации на съветниците и тяхното влияние може да бъде намерено в доклада им от февруари 2020 г. “Информиране на Европейската комисия относно изготвянето на политики с помощта на научни доказателства”. https://ec.europa.eu/research/sam

  • SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies)

SAPEA е консорциум от академични мрежи. В рамките на тези мрежи той обединява изключителен експертен опит от областта на природните науки, инженерството и технологиите, медицинските, здравните, селскостопанските, социалните и хуманитарните науки. SAPEA черпи опит от повече от сто академии, млади академии и книжовни дружества в над 40 държави в Европа. www.sapea.info/crisis/

  • Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ)

ЕГЕ е независим мултидисциплинарен орган, назначен от председателя на Европейската комисия, който съветва по всички аспекти на политиките и законодателството на Комисията, в които етичните аспекти, обществените аспекти и основните права имат пресечни точки с развитието на науката и новите технологии. Първоначално той е създаден през 1991 г. от председателя Жак Делор. ЕГЕ се отчита пред председателя и пред колегията на комисарите като цяло под пряката отговорност на Комисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. През последните години Групата предостави консултации по теми като изкуствения интелект (2018 г.), бъдещето на труда (2018 г.), COVID-19 и кризите в здравеопазването (2020 г., три консултации), редактирането на генома (март 2021 г.) и за Украйна и в подкрепа на мира (март 2022 г.).

Повече информация:

GCSA Scientific Opinion “Strategic Crisis Management in the EU”

SAPEA Evidence Review Report “Strategic crisis management in the European Union”

EGE Statement “Values in times of crisis: Strategic crisis management in the EU”