Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения“ на Нина Николаева Димитрова, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия”.

 

Научен ръководител: доц. д-р Женя Георгиева

Председател на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков

 Членове на научното жури:

доц. д-р Рашко Рашков – рецензент

доц. д-р Женя Георгиева

проф. д-р Антония Стоянова – рецензент

доц. д-р Геновева Атанасова

проф. д-р Антон Момчилов

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФХ при БАН – София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 2, , и на интернет страницата на Института:

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/nauchni-stepeni/tekuschi-proceduri.php