Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”.

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09

Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.):

  1. доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище
  2. проф. дбн Петър Василев Генов – становище
  3. доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия
  4. доц. д-р Венцеслав Георгиев Делов – рецензия
  5. доц. д-р Стоян Иванов Стоянов – становище

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html