Уведомяваме Ви, че е обявен конкурс за най-хубава публикация на млад учен в областта на природо-математическите и  хуманитарно-социалните науки. Ще бъде присъдена по една награда във всяка област. Наградите ще носят имената на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. За 2023г. година наградите са на  имената на проф. Виктор Глушков, чуждестранен член на БАН, във връзка със 100-годишнитата от рождението му и на името на акад. Найден Геров, във връзка със 200-годишнитата от рождението му.

Наградите ще се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелна или в съавторство.

  1. КРИТЕРИИ

  1. Самостоятелен научен труд на млад учен* или на колектив само от млади учени;
  2. Научният труд трябва да е публикуван през последните 3 години и да представлява статия, публикувана в реферирано списание,монография или глава от книга.

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Копие от научния труд;
  2. Научна автобиография;
  3. Копие от диплома за магистърска степен.

  • ФИНАСИРАНЕ: от частно дарение в размер до 1000 лв. за награда

Срок за подаване на документите- 31.08.2023г. в деловодството на ИБФБМИ, бл.105, стая 101, от 10-12ч., тел 9792630

* млад учен – 10 години след придобиване на магистърска степен към момента на подаване на документите