ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си.

 

ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.

 

ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА:

Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за такава мобилност е да има или да бъде сключен Еразъм договор между БАН и избрания университет в съответната област на познание.

Стажът (практиката) може да се проведе в институт, лаборатория, фирма, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина.

 

Финансирането може да е за краткосрочна (от 5 до 30 дни) или за дългосрочна (от 2 до 8 месеца) мобилност:

 

– при краткосрочна физическа мобилност:
до 14 ден – по 79 евро на ден;

за 15 до 30 ден – по 56 евро.

Добавят се два дни за пътуване – преди и след мобилността.

 

При избор на екологично пътуване:

– Добавят се до 4 дни за пътуване – преди и след мобилността;
– Отпуска се еднократна сума от 50 евро.

-при краткосрочна физическа мобилност на докторанти с инвалидност над 70%:

До 14 ден – по 179 евро;

От 15 до 30 ден – по 206 евро.

+ Право на подкрепа за пътуване – принос към пътните разходи:

Разстояние в км Ставка в евро Екологично пътуване
Между 10 и 99 км 23 23
Между 100 и 499 км 180 210
Между 500 и 1999 км 275 320
Между 2000 и 2999 км 360 410
Между 3000 и 3999 км 530 610

 

– при дългосрочна физическа мобилност:

 

 

 

Приемаща държава Сума на месец за обучение Сума на месец за практика Сума на месец за обучение при инвалидност над 70% Сума на месец за практика при инвалидност над 70%
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Финландия, Франция, Швеция 674 евро 824 евро 924 евро 1074 евро
Естония, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Хърватия, Чехия 606 евро 756 евро 856 евро 1006 евро

При избор на екологично пътуване се добавят до 4 дни – преди и след мобилността.

При допълнителни дни вместо кръгъл месец, сумата се дели на 30.

Списък на университетите, с които БАН има сключени договори, бланки и допълнителна информация може да бъдат намерени на сайта на Академията, www.bas.bg         Дейности

Erasmus – „Докторанти“ и „Общи документи“.

 

Периодът на реализация на мобилността е между ноември 2023 и септември 2024. Срокът на докторантурата не се прекъсва, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти.

 

ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Придружително писмо от института, по образец;
 2. Заповед за зачисляване;
 3. Мотивационно писмо,
 4. CV /на български/
 5. Декларация лични данни, по образец.
 6. Свидетелства за владеене на език /ако има/,

 

Подават се в деловодството на БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1.

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ:

 

 1. Българско гражданство, официално признат бежанец или постоянно пребиваващ чужденец;
 2. Докторантура към БАН за срока на мобилността;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Владеене езика на приемащата страна или езика, на който ще се води обучението  на ниво В1 или по-високо. Езиковото ниво може да е по-ниско към момента на кандидатстване. Одобрените участници имат право на безплатен онлайн курс по английски или езика на обучение или на присъствен курс по английски.
 5. Докторанти, които са участвали в програмата до момента имат право да кандидатстват отново, така че сумата от месеците да не надхвърля 12.
 6. Предимство имат кандидатите, които досега не са осъществявали Еразъм мобилност.

Краен срок за кандидатстване: 20 октомври 2023

 

За допълнителна информация: Т. Галибова, тел. 02/979 5387, e-mail: tominaglb@cu.bas.bg