ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. „Г. Раковски“ 108, тел: 0878-796200ел. поща: office-unionchem@mail.bg

http://www.unionchem.org

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ“

НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“

  Съюзът на химиците в България обявява двадесет и първия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов“ за 2024 г. „Изявен млад учен в областта на полимерите“.

Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (само-стоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по българска тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет и парична сума от 1000 (хиляда) лева.

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на научни публикации, излезли от печат (или приети с документ) през 2023 г. и
м. януари 2024 г. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща (конгрес, симпозиум и пр.). Могат да се представят и други документи: за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в конгреси, симпозиуми и др. през периода. Изследванията могат да бъдат във всички области на полимерната наука: получаване, изучаване, преработване и приложение на полимерите и полимерните материали. Представя се и кратка справка за личния принос на кандидата. Ако в представените за конкурса публикации има съавтори на възраст до 35 г. те трябва писмено да дадат съгласието си за участието в конкурса на колегата им кандидат за наградата.

Оценката на представените за наградата научни публикации и опреде-лянето на носителя ѝ се извършва от Научния съвет на Института по поли-мери на Българската академия на науките. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания: оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването ѝ, обем на изслед-ванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание  се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му лично участие в научни срещи и тяхното ниво.

Срокът за участие в конкурса е 31 януари 2024 г. Подробни  описания на условията за участие и документацията са дадени в Статута и Правилника:

www.unionchem.org/images/Books/Konkurs_Shopov_Statut_pravilnik_2023.pdf

Допълнителна информация: 0878796200.

Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 март 2024 година.