УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
открива процедура за избор на директор на
Национален природонаучен музей

За директори на самостоятелно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

       Краен срок за подаване на документите: 14 февруари 2024 г. 

Документи:

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерен въпросник за научна автобиография:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС