БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Обявява процедура за избор на директор на
Научен архив – БАН

Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив – БАН:
Висше образование – магистърска степен / Библиотекознание и библиография, Архивистика и документалистика или история /,
опит в административно-управленска дейност, практически опит в дейността, която ръководи/.
Вид работа: постоянна работа
Вид заетост: до 8 часов работен ден на трудов договор
Населено място: гр. София
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.
Документите за участие в процедурата са: Заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Научен архив – БАН, копие от диплома за висше образование, други документи по преценка на кандидата.
Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември №1, стая № 234 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
Представените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия избор.

Краен срок за подаване на документите: 23.03.2024 г. 16:00 ч.