УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
открива процедура за избор на директор на
Институт за български език

За директори на самостоятелно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

       Краен срок за подаване на документите:  14 май 2024 г. 

Документи:

Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН, които включват и примерен въпросник за научна автобиография:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС:

Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС