ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си. Срокът на докторантурата не се прекъсва, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти.

ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.

ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА:

Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за мобилност с цел обучение е да има Еразъм договор (вж. по-долу) между БАН и избрания университет в съответната област на познание.

Стажът (практиката) може да се проведе в институт, лаборатория, фирма, предприятие, фондация, НПО, органи на публичното управление или друга организация в чужбина, която се съгласи да Ви приеме (свързването с приемащата институция може да е чрез Еразъм координатора). На практика навсякъде, освен в университет и в органи на ЕС. Общи предложения за стажове има тук: https://erasmusintern.org/traineeships

 

СРОК НА МОБИЛНОСТТА:

 • Краткосрочни: от 5 до 30 дни.
 • Дългосрочни: от 2 до 12 месеца.

Мобилностите се провеждат между септември 2024 и септември 2025.

РАЗМЕР НА ГРАНТОВЕТЕ:

 

 1. ПЪТНИ

Всички докторанти получават средства за пътни, както следва:

Разстояние в км – по права линия в едната посока Пътни

в евро

Пътни при екологично пътуване в евро
Между 10 и 99 км 28 56
Между 100 и 499 км 211 285
Между 500 и 1999 км 309 417
Между 2000 и 2999 км 395 535

На разстояние под 500 км участниците пътуват с транспортни средства с ниски емисии.

Ако участниците могат да обосноват, че средствата не покриват поне 70% от пътните разходи може да бъде по-висок размер на пътните.

 ДНЕВНИ И КВАРТИРНИ:

 • При краткосрочна мобилност: 79 евро на ден от 1 до 14 ден и 56 евро от 15 до 30-ия независимо от държавата. Отпускат се до 6 дни допълнително за самото пътуване преди началото и след края на мобилността. Кандидати с по-малко възможности – решение на ТЕЛК над 70%, кръгли сираци до 26 г – получават допълнителна сума на ден от 100 евро до 14 ден и 150 евро от 15 до 30 ден.
 • При дългосрочна мобилност:
ДНЕВНИ И КВАРТИРНИ НА МЕСЕЦ Обучение Стаж
Австрия, Белгия, Франция, Германия, Испания, Италия, Португалия, Гърция, Кипър, Малта, Чехия, Словакия, Словения, Латвия, Естония, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия 674 евро 824 евро
Полша, Унгария, Хърватия, Литва, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция 606 евро 756 евро

Отпускат се до 6 дни допълнително за самото пътуване преди началото и след края на мобилността. Кандидати с по-малко възможности – решение на ТЕЛК над 70%, кръгли сираци до 26 г – получават допълнителна сума на месец от 250 евро.

 

ДОКУМЕНТИ:

 1. Придружително писмо от Директора на института, по образец;
 2. Заповед за зачисляване;
 3. Мотивационно писмо;
 4. CV /на български/ със самооценка на езиковите познания;
 5. Декларация лични данни, по образец;
 6. Удостоверения за владеене на език от ЦО и/или други /ако има/.

 

Подават се в деловодството на БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1.

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ:

 

 1. Българско гражданство, официално признат бежанец или постоянно пребиваващ чужденец;
 2. Докторантура към БАН;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Владеене езика на приемащата страна или езика, на който ще се води обучението/стажът  на ниво В1 или по-високо. Езиковото ниво може да е по-ниско към момента на кандидатстване, но трябва да бъде постигнато към началото на мобилността. За тази цел, одобрените участници имат право на безплатен онлайн курс по английски или езика на обучение/стаж.
 5. Докторанти с решение за инвалидност на ТЕЛК над 70%;
 6. Кръгли сираци до 26 години.
 7. Докторанти, които са участвали в програмата до момента имат право да кандидатстват отново, така че сумата от месеците да не надхвърля 12.
 8. Предимство имат кандидатите, които досега не са осъществявали Еразъм мобилност.

Списък на университетите, с които БАН има сключени договори, образци и допълнителна информация може да бъдат намерени на сайта на Академията, www.bas.bg         Дейности – Erasmus – папка „Докторанти“ и папка „Общи“.

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2024 г.

За допълнителна информация: Т. Галибова, тел. 02/979 5387, e-mail: tominaglb@cu.bas.bg