ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ 1756, БУЛ. „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” №8

СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ 1000, УЛ. Г. РАКОВСКИ №108

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“
ЗА НАГРАДАТА НА АКАД. ИВАН ЮХНОВСКИ

 

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България обявяват ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г.

НАГРАДА
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия. Наградата е индивидуална и се присъжда на един участник в конкурса. Състои се от грамота и парична сума от 2000 лева.

УЧАСТИЕ
Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на документи в три екземпляра (два на хартиен носител и един дигитален носител): научни публикации, излезли от печат /или приети за печат с документ/ през последните две години и м. януари на годината на конкурса. Те трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборници от научни срещи/конгрес, симпозиум и пр./. Публикациите могат да бъдат във всички области на органичната химия. Изследванията, обект на публикациите, трябва да са извършени от кандидата в България. За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания – реален научен принос, новост на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани. Специално внимание ще се обръща на степента на участие на младия учен, кандидат за наградата, в изработването на представените научни трудове, както и на вида на евентуалното му участие в научни срещи и тяхното ниво.
Представят се и други документи за издадени патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в конгреси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата, Автобиография, Кратка анотация на публикациите и научните приноси на автора.
Автори на самостоятелни работи имат предимство.

ОЦЕНКА
Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя се извършва от тричленно жури, определено от Ректора на ХТМУ. Академичният съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет разглежда кандидатурите и съвместно с представители на Съюза на химиците в България определя носителя на наградата до 10.06.2024 г.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ
Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени или изпратени по куриер до 16.05.2024 г. в ХТМУ, София, бул.”Св. Климент Охридски“ №8, сграда А, стая 205 в три екземпляра (два на хартиен носител и един на CD).

РЕГЛАМЕНТ https://mmu2.uctm.edu/uctm/news/2024/03042024/regl_2024.pdf