Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции и/или обучение.

Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+, папка „Общи“. Споразуменията може да се използват от учените от всички институти стига да са в подходяща област на познание.

Периодът на реализация е от 1 септември 2024 до 30 септември 2025 г. Отпуска се индивидуална подкрепа до 7 (седем) дни, вкл. два дни за път.

Размерът на грантовете включва:

  1. Дневни и квартирни (индивидуална подкрепа на ден):

Приемаща страна На ден
Полша, Унгария, Хърватия, Литва,

Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония

148 EUR

 

Испания, Португалия, Гърция, Кипър, Малта, Латвия, Естония, Словакия, Словения, Чехия 170 EUR

 

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Лихтенщайн, Нидерландия, Дания, Швеция, Финландия, Норвегия, Ирландия, Исландия  

190 EUR

 

  1. Пътни: Като общо правило под 500 км участниците ще използват транспортни средства с ниски емисии. Ако пътуването е с лек автомобил, то се счита за екологично ако поне двама от пътниците са участници в мобилност по програмата. Разстоянието се взима по права линия в едната посока. Ориентировъчно – чрез EU Distance Calculator. Ако може да се обоснове, че средствата не покриват поне 70% от пътните разходи могат да бъдат отпуснати извънредни разходи за скъпо пътуване.

Разстояние в км Екологично пътуване Неекологично пътуване
10 – 99 км   56 EUR 28 EUR
100 – 499 км 285 EUR 211 EUR
500 – 1999 км 417 EUR 309 EUR
2000 – 2999 км 535 EUR 395 EUR
3000 – 3999 км 785 EUR 580 EUR
4000 – 7999 км 1188 EUR 1188 EUR

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2024.

 

Необходимите документи са:

– придружително писмо от института, адресирано до Комисията за селекция по програма Еразъм, което се депозира с останалите в деловодството на БАН-Администрация,

– СV на български език (без публикации),

–  декларация за лични данни (по образец на БАН),

– Mobility Agreement. При подаването на документи се подписва само от кандидата за мобилност, а останалите два подписа с печати – на института и на приемащата организация се представят сканирани на по-късен етап и след одобрение на предложението.

Кандидатите за преподавателска мобилност имат предимство пред тези за обучение. Кандидати, които включат виртуална мобилност* са с предимство при подбора на участници. Насърчават се също така предложенията в държави и области на познание, за които няма други кандидатури /търси се географско и научно разнообразие за годината/**. Предимство имат кандидатите, които не са участвали в мобилност през предходните две академични години; кандидатури, които включват доказателство за компенсиран въглероден отпечатък, предложения за мобилности на учени, които водят докторантски курсове на английски език, с цел насърчаване входящата мобилност. Кандидати с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто имат право на добавка към гранта (top-up).

            Бланки и повече информация може да намерите на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+, папка „Лектори“, папка „Обучение“ и папка „Общи документи“.

*  Преди или след мобилността, няма изискване за минимален брой дни. В програмата на посещението на отделен ред или в отделен параграф се посочва целта на онлайн срещите.

** В период на отворена покана не се сключват нови договори.

 

 

           

За допълнителна информация: Цветомир Йончев, тел. 02/979 5235, e-mail: tsyonchev@cu.bas.bg