Ръководството на Българска академия на науките изцяло подкрепя позицията на Висшите училища изразена в публикуваното отворено писмо на Съвета на ректорите до държавните институции от 14.05.2024 г. Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаване на доходите на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научните организации и неспазването на Закона за висше образование (ЗВО) е  недопустим акт.

Приетите от  Народното събрание на 13.03.2024 г. промени в ЗВО (обнародвани  в Държавен вестник на 22.03.2024 г.), предвиждат до един месец след обнародването им, да осигурят адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации (включително БАН) както следва: минимална основна месечна заплата на най-ниската академична длъжност равна на 125% от средната брутна заплата (СБЗ) в страната и средна заплата на академичния състав в тези организации равна на 180% от СБЗ, както и докторантска стипендия равна на 150% от минималната работна заплата. Предвидено е и увеличения на възнагражденията на неакадемичния състав, свързани със СБЗ.  Тези промени в ЗВО са резултат от съвместните усилия на цялата академична общност и профсъюзите и бяха подкрепени с разбиране от Министерството на образованието и науката и в Комисията по образованието  и науката в Народното събрание.

Високото качество на висшето образование и научните изследвания в България  са национални приоритети и неизменна част от националния ни суверенитет, което налага подготовката и квалификацията на високо образовани преподаватели и изследаватели  във всички области на науката и познанието. Изграждането на кадри е дълъг процес, който изисква спазването на конкретни ангажименти от държавните институции, гарантиращи устойчивост и конкуренноспособност. Образованието и науката са основните фактори за просперитета на всяка нация и трябва да залегнат в дългосрочната стратегия на политическата класа с ясни отговорности, които да бъдат спазвани.

Настояваме за стриктно изпълнение на предвидените промени в ЗВО.

Ръководство на Българска академия на науките