Уведомяваме ви, че е обявен конкурс за най-хубава публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Ще бъде присъдена по една награда във всяка област. Наградите ще носят имената на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. За 2024 г. година за природо-математически науки на името на акад. Иван Салабашев във връзка със 100-годишнината от смъртта му и за хуманитарни и социални науки на името на акад. Иван Евстратиев Гешов във връзка със 100-годишнината от смъртта му.

Наградите ще се присъждат за научен труд на млад учен: самостоятелно или в съавторство.
Критерии:

  1. Самостоятелен научен труд на млад учен* или на колектив само от млади учени;
  2. Научният труд трябва да е публикуван през последните 3 години и да представлява статия, публикувана в реферирано списание, монография или глава от книга.

Необходими документи:

  1. копие от научния труд
  2. научна автобиография
  3. копие от диплома за магистърска степен

Финансиране: от частно дарение в размер до 1000 лв. за награда

Срок за подаване на документите – 30.06.2024г. в деловодството на ИБФБМИ, бл.105, стая 101, от 10-12 ч., тел 02/979 26 30.

*Млад учен – 10 години след придобиване на магистърска степен към момента на подаване на документите