Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей”

Институтът по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей” (ИР – БАН), като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство, провежда комплексни фундаментални и инженерни изследвания, доведени до иновационни технологии и изобретения, обучава докторанти от страната и чужбина, висококвалифицирани специалисти и магистри по роботика, сензорика, мехатроника и системи с изкуствен интелект.

С разработките, експертната и проектната си дейност ИР-БАН е в полза на обществото и е търсен партньор преди всичко от националната индустрия, консултирайки в тези авангардни области държавни и неправителствени организации, фирми и предприятия. Институтът разпространява знания и умения по роботика, мехатроника и сензорика в средните училища чрез основаната от него за млади таланти РобоАкадемия. ИР е сред инициаторите пред Европейския парламент за разширяване обхвата на приложение на роботиката и изкуствения интелект в обществените отношения чрез Европейската агенция по роботика.

Приоритети на ИР – БАН

Водещите изследвания на Института постоянно се развиват и обогатяват в съответствие със световните тенденции и постижения в роботиката, която понастоящем е най-динамично развиващата се област на науката и технологиите. Съгласно стратегическите перспективи на ЕС, САЩ, Русия и Япония до 2040 г. 47 % от индустрията в света ще бъде роботизирана.

Актуалните приоритети на ИР-БАН, приети от Научния съвет, обхващат:

 • Промишлена и сервизна роботика с многопрофилна приложимост;
 • Сензори, елементи на Хол, микро- и нано-преобразуватели и компоненти в това число интелигентни мултисензори за роботиката, мехатрониката, безконтактната автоматика, интелигентното управление на процеси и производства, и др.;
 • 3D проектиране и принтиране за роботи и манипулатори, обучение и развитие на образователните умения на деца и ученици чрез роботи и когнитивни методи;
 • Медицинска и интерактивна роботика, управление на киберфизични, роботизирани и мехатронни платформи, включително чрез прихващане и обработка на мозъчните сигнали на човека;
 • Роботи, мехатронни системи, интелигентни интерфейси и квантова комуникация за целите на контратероризма, сигурността и отбраната, включително подводни, наземни и въздушни бойни роботи и платформи;
 • Роботизирани и мехатронни био-технологични и енергийни системи;
 • Специализирани и уникални измервателни методи и уреди, метрологично осигуряване в сензориката, роботиката и мехатрониката, и др.

Институтът е национален лидер по признати патенти с актив повече от 150 изобретения. В доминиращата си част те са трансферирани като технологии във фирми и предприятия, които са реализирали чрез тях съществен икономически принос.

Някои от ключовите постижения на ИР-БАН са:

 • Разработване на киберфизични системи в областта на роботиката за обучение на талантливи ученици и за подпомагане социалното включване на възрастни и деца със специфични потребности;
 • Открити са нови фундаментални закономерности в свойствата на повърхността, използвани в повече от 20 изобретения на 2D и 3D сензорни системи и устройства за целите на роботиката, мехатрониката и безконтактната автоматика;
 • Фамилия промишлени и сервизни роботизирани платформи с повишени технико-експлоатационни характеристики и двойно предназначение на основата на 9 изобретения;
 • Роботизирани енергийни системи за трансформиране на енергията на морските вълни в електрическа, включващи 5 изобретения и др.

Творческата дейност е съсредоточена в 7 тематично свързани лаборатории, екипирани със съвременни контролно-измервателни технологии и експериментални методи, включигелно последна генерация атомно-силов микроскоп за изследване на повърхността на сензорни структури и др. Прототипите на роботизираните системи се експериментират на основата на роботи тип NАО.

Направление, в което се планират в близко бъдеще важни за науката и технологиите резултати, е дистанционното сензорно управление на биосистеми чрез прихващане на мозъчните сигнали на човека.

ИР-БАН има филиали в Пловдив, Велико Търново и Малко Търново, с което е разширен обхватът на изследователските и приложните дейности по роботика, сензорика и мехатроника в национален мащаб. Активно е също участието в РАЦ, преди всичко в Плевен, Пловдив и Русе.

Образователна дейност:

ИР-БАН e акредитиран през 2017 г. от НАОА да обучава докторанти по 4 специалности в областта на сензориката, роботиката и мехатрониката, кибернетиката и автоматизация на производството като осъществява 6 докторантски програми. Обучаваните докторанти са повече от 20, а магистрите – повече от 10. Институтът разполага с една от най-големите и добре подържани технически библиотеки в страната с повече от 56 300 информационни единици.

В ИР-БАН действат общоинститутски и тематични секторни семинари по актуални проблеми на роботиката, сензориката и кибернетичните системи. Институтът е организатор на авторитетната международна конференция „Мехатроника и роботика”, която се провежда повече от 30 години.

Новини

Стипендия за талантливи ученици на Център за компетентност КВАЗАР

вторник, 12 април 2022 |Коментарите са изключени за Стипендия за талантливи ученици на Център за компетентност КВАЗАР

Българската академия на науките и Националният център за квантова комуникация и технологии КВАЗАР учредиха стипендия за талантливи ученици от 134. СУ „Димчо Дебелянов“- ORT School. Годишната стипендия е на името на Дан Шехтман, професор по [...]

Посещение на Европейската комисия в Център за компетентност КВАЗАР

петък, 25 март 2022 |Коментарите са изключени за Посещение на Европейската комисия в Център за компетентност КВАЗАР

Делегация на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия посети на 23 чмарт Центъра за компетентност по „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ - КВАЗАР при Института по роботика [...]

Институтът по роботика – официален домакин на Националния бизнес форум 2022

вторник, 1 март 2022 |Коментарите са изключени за Институтът по роботика – официален домакин на Националния бизнес форум 2022

Национален бизнес форум 2022 под наслов “Европейската зелена и дигитална индустрия - Планът на Европа за единна квантово-комуникационна мрежа” се проведе на 1 март в Института по роботика на  БАН. Събитието е организирано от Центъра [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

четвъртък, 4 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Защитата на дисертацията на маг. Анастасия Йорданова Златкова, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 [...]

Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

вторник, 30 юни 2020 |Коментарите са изключени за Робот за дезинфекция на помещения изобретиха учени от Института по роботика на БАН

Учени от Института по роботика на БАН създадоха  робот за дезинфекция на помещения, който може да бъде използван за предотвратяване на разпространението на COVID-19. Иновацията е приложима за автоматизирано биологично обеззаразяване на домашни и здравни [...]

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

петък, 20 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, [...]

Контакти

 • София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Георги Бончев”, Блок 2
 • +359 2 870 3361, +359 2 405 3055, +359 2 979 3230
 • +359 2 405 3061

Проекти

Издания

Международни отношения

 • IFAC

 • Eurosensors

 • NATO Sci. Council

 • IEEE

 • CEPIS