Начало/Tag:Институт за български език

Конкурс за професор в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 93 от 22.11.2022 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Институтът за български език обявява конкурс за главен асистент

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика) за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 65 от 12.08.2022 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.    

2022-08-15T15:42:14+03:00понеделник, 15 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института за български език на Ализа Халил-Константинова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 07 април (четвъртък) 2022 г. от 11 часа ще се проведе открито дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: Народни модели за назоваване на традиционни видове алкохолни напитки в българските говори на Ализа Тайсир Халил-Константинова, докторант към Секцията за българска диалектология и лингвистична география научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език Научен ръководител: Проф. д-р Ана Кочева Научно жури: Председател на журито: Проф. Марияна Цибранска-Костова - становище Членове на журито: Проф. д-р Славка Керемидчиева – рецензия Проф. д-р Красимира Алексова – становище Доц. д-р Радослав Цонев – становище Доц. д-р [...]

2022-03-28T10:19:55+03:00понеделник, 28 март 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Институтът за български език (ИБЕ) на БАН, който е националният кодифициращ орган у нас по въпросите на българския книжовен език като официален, инициира създаването на национална онлайн платформа за езикови ресурси. Платформата ще предоставя безплатен онлайн достъп до ресурси в областта на задължителните книжовни норми за правопис, правоговор и граматика. Институтът за информационни и комуникационни технологии на БАН е партньор в разработването на платформата с название БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн). Неговите сътрудници се ангажират с прилагането на най-добрите практики в дизайна и разработката на софтуер, за да се осигури бърз и качествен достъп до официалните документи, описващи задължителните книжовни норми. Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране. Изпълнението на проекта подпомага националната езикова политика на държавата чрез предоставяне на [...]

Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на ХХI в.)

Излезе от печат „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“ (София, Издателство „Наука и изкуство“, 2021). Речникът е дело на авторски колектив от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН и е третата част от серия лексикографски справочници, издавани от 2001 г. насам, в които се  документират най-новите попълнения в българската лексика. В него са представени както думи, навлезли от други езици в началото на новия век (като емоджи, влогър, блокчейн), така и неологизми, образувани на българска почва (като блогороман,  е-идентичност,  еврочакалня). Включени са също семантично обновени думи (като облак), нови съставни названия и терминологични съчетания (като защитено училище, дигитално неравенство, кръгова икономика, молекулярна кухня) и нови фразеологизми (като перфектната буря). Речникът ще бъде полезен за [...]

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език за нуждите на Секцията за съвременен български език и на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 2 от 08.01.2021 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Go to Top