Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Институтът за български език (ИБЕ) на БАН, който е националният кодифициращ орган у нас по въпросите на българския книжовен език като официален, инициира създаването на национална онлайн платформа за езикови ресурси. Платформата ще предоставя безплатен онлайн достъп до ресурси в областта на задължителните книжовни норми за правопис, правоговор и граматика. Институтът за информационни и комуникационни технологии на БАН е партньор в разработването на платформата с название БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн). Неговите сътрудници се ангажират с прилагането на най-добрите практики в дизайна и разработката на софтуер, за да се осигури бърз и качествен достъп до официалните документи, описващи задължителните книжовни норми. Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране. Изпълнението на проекта подпомага националната езикова политика на държавата чрез предоставяне на [...]

Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на ХХI в.)

Излезе от печат „Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)“ (София, Издателство „Наука и изкуство“, 2021). Речникът е дело на авторски колектив от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН и е третата част от серия лексикографски справочници, издавани от 2001 г. насам, в които се  документират най-новите попълнения в българската лексика. В него са представени както думи, навлезли от други езици в началото на новия век (като емоджи, влогър, блокчейн), така и неологизми, образувани на българска почва (като блогороман,  е-идентичност,  еврочакалня). Включени са също семантично обновени думи (като облак), нови съставни названия и терминологични съчетания (като защитено училище, дигитално неравенство, кръгова икономика, молекулярна кухня) и нови фразеологизми (като перфектната буря). Речникът ще бъде полезен за [...]

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява два конкурса

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език за нуждите на Секцията за съвременен български език и на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 2 от 08.01.2021 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Конкурс за главен асистент в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за академичната длъжност  главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник в бр. 67 от 28.07.2020 г.

Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“

На 25 и 26 юни 2020 г. се състоя четвъртото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020: https://dcl.bas.bg/clib/). Форумът се проведе в смесен формат – присъствено (в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките) и онлайн с помощта на платформа за провеждане на видеоконференции. Конференцията се излъчи на живо по канала на Секцията по компютърна лингвистика в YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCxcyvtRrlcnpsiPIyf1xWWw. Мисията на конференцията, чието начало бе поставено през 2014 г., е да задълбочи и надгради сътрудничеството между българските учени, които извършват изследвания в областта на компютърната лингвистика у нас и по света, и чуждестранни учени, разработващи езикови технологии, приложими за български език. За участие в конференцията се регистрираха 85 участници от над 10 държави: България, Великобритания, Германия, Катар, Румъния, Русия, [...]

Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 56 от 23.06.2020 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Go to Top