Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Семантична структура на съществителните имена, образувани с наставка -ик, в българския език“

на Лора Огнянова Желева,

докторант към Секцията за съвременен български език

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология,

докторска програма: Български език

Научен ръководител: проф. д-р Руска Станчева

Научно жури:

Председател на журито: Проф. д-р Светла Коева – становище

Членове на журито:

  1. 1.     Проф. д-р Сия Колковска – становище
  2. проф. д.ф.н. Красимира Алексова – рецензия
  3. 3.     Доц. д-р Марина Джонова – становище
  4. 4.     Доц. д-р Цветанка Аврамова – становище

Материалите по защитата са достъпни онлайн на https://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-lora-ognyanova-zheleva-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/