Начало/Tag:Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Открит и описан е нов вид растение за науката

Sideritis elica Aneva, Zhelev & Bonchev е новият вид, който е открит и описан от доц. Ина Анева (научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и изследовател в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН), проф. Петър Желев (Лесотехнически университет) и гл. ас. д-р Георги Бончев (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН). Sideritis elica (Родопска елика) се отличава морфологично от известния Мурсалски чай (Sideritis scardica), а разликите са потвърдени на молекулно ниво чрез прилагането на генетични анализи. Най-съществените морфологични характеристики, които отличават новия вид са свързани с начина на разклоняване на стъблото, широчината и дължината на първите три листни двойки, дължината на връхчето на присъцветника и високата интензивност на овласяване. Видът е част от секция Empedoclia на род Sideritis, която е сложна [...]

Международен семинар по екология (on line)

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ На 29 и 30 септември 2021 г., ще се проведе ежегодният „Международен семинар по екология“ (on line). Семинарът е под наслов „Съвременни тенденции в екологията“.   ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1.      Биоразнообразие. Консервационна биология; 2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация; 3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология; 4.      Екологично земеделие. Екологично образование. Семинарът ежегодно се организира от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките. През годините Семинарът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Допълнителна информация, Първо информационно съобщение и Регистрационна [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Филогеография и еволюция на видовата група Poecilimon jonicus и подрод Hamatopoecilimon (Insecta: Orthoptera) в Егейския регион" (научна специалност "Ентомология", шифър 01.06.14) на Симеон Бориславов Борисов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научен ръководител: доц. д-р Драган П. Чобанов Научен консултант: гл. ас. д-р Анелия Б. Бобева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 05.02.2020 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Зоология") на Мирослав Кирилов Маринов, докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" Научeн ръководител: доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН) Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологичното състояние на дънни хабитати по Българското черноморско крайбрежие (Бургаски залив)" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология") на Стефания Ласло Клайн, докторант в отдел "Водни екосистеми". Научeн ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.  

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 23.04.2019г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Екотоксикологичен биомониторинг - принципи, концепции и приложение при гръбначните животни" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Петър Владиславов Остоич докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научeн ръководител: проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН) Научeн консултант: доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата [...]

Go to Top