Начало/Tag:Институт по инженерна химия

Конкурс за двама асистенти в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за двама асистенти по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един и на лаборатория „Биохимично инженерство“- един. Конкурсът е със срок един месец от 28.11.2022. Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.). Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия [...]

2022-11-25T11:14:18+02:00петък, 25 ноември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за главен асистент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Личен състав или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg. Конкурсът е публикуван в ДВ брой 66 от 16.08.2022 г.

Конкурс за професор в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел. 02/979 3288, Личен състав или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg. Конкурсът е публикуван в ДВ брой 66 от 16.08.2022 г.

Открито заседание на научно жури в Института по инженерна химия

На 20 май 2022г. от 14:00 часа, в заседателната зала на Института по инженерна химия при Българска академия на науките (ИИХ-БАН), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Каталитично окисление на сулфидни йони“, за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” по професионално направление 4.2 „Химически науки“, на маг. инж. Надежда Драгомирова Шукова (Дерменджиева). Заседанието ще се проведе присъствено – в залата на ИИХ-БАН, ет.2, и/или дистанционно чрез ZOOM. Председател на научното жури - доц. д-р Татяна Петрова (ИИХ-БАН), Членове на научното жури: проф. дтн. Венко Бешков (ИИХ-БАН), проф. дхн Райчо Георгиев Райчев (ИЕЕС-БАН), доц. д-р Юлина Валентинова Хубенова (ИЕЕС-БАН), и проф. д-р Константин Мавродиев Петров (ИЕЕС-БАН). Материалите по защитата са на разположение в личен състав на [...]

Награда за учени от Института по инженерна химия – БАН

Проф.Венко Бешков получи голямата награда за най-добър иновативен проект в конкурса на БТПП Церемония по награждаването на победителите в два конкурса - за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. на Съвета по иновации се проведе на 15 май в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В конкурса тази година бяха представени изключително качествени и с висока научна и приложна стойност проекти в двете категории и 10-членната комисия, с председател акад. Никола Съботинов, бе затруднена при определянето на наградените участници – критериите за оценка. Церемонията по награждаването откри Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. Участниците и гостите приветства зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. В категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ с плакет на БТПП и почетна грамота на първо място бе награден колектив [...]

Публична защита на дисертационен труд в Института по инженерна химия

На 12.03.2019 г. ще се състои публичната защита на проф. д-р Калоян Кирилов Петров на дисертационен труд за придобиване на научна степен „ Доктор на науките “ по професионално направление 4.2 Химически науки . Темата на дисертационният труд е:„Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти“. Публичната защита ще се проведе в залата на Института по инженерна химия – БАН от 14:00 часа.

Go to Top